Wyszukiwarka

Skąd wziąć fundusze na utrzymanie starych i realizację nowych inwestycji?

09-04-2013

 

Fundusze unijne przyczyniają się w bardzo znacznym stopniu do wdrażania myślenia perspektywicznego i szczegółowego planowania rozwoju przez Beneficjentów, co przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie środków, a przede wszystkim racjonalny rozwój Bez wkładu  wspólnotowego wielu Beneficjentów nie zdecydowałoby się na realizację inwestycji, które w późniejszym czasie okazują się kluczowe dla ich dalszego rozwoju.
Decydując się na złożenie wniosku o dotację, trzeba mieć świadomość ciążących na Beneficjencie obowiązków, przede wszystkim w zakresie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych (zdolności do uzyskania produktów i rezultatów projektu), która musi być zachowana przez okres pięciu lat po zakończeniu realizacji. Złożenie wniosku o dotację to dopiero początek dość
skomplikowanej drogi. Konieczne jest:
✔ osiągniecie zakładanych wskaźników
✔ zrealizowanie opisanych celów.
Złe wydatkowanie przyznanych środków (niezgodne z przeznaczeniem) może skutkować zwrotem przyznanej dotacji.
Co więc gwarantuje powodzenie?
✔ Przyjęcie realnych założeń
✔ Opracowanie dobrego projektu na podstawie obowiązujących zasad
✔ Trzymanie się na etapie realizacji projektu przyjętych założeń
✔ Zaangażowanie Zarządu w trakcie przygotowywania i realizacji projektu.
 
Wraz z planowaną do złożenia dokumentacją zakładamy:
● Koszty realizacji inwestycji
● Koszty niezbędne do osiągnięcia założonych wskaźników i utrzymania trwałości w perspektywie co najmniej pięcioletniej
● Przychody w kontekście planowanych wskaźników rezultatu
● Cele projektu a pomoc publiczna
● Studium wykonalności a budżet gminy
● Wskaźniki produktu a wskaźniki rezultatu
 
Koszty inwestycji liczone w czasie jej realizacji
● Koszty utrzymania liczone po zakończeniu inwestycji zakładane ze środków własnych wraz z kosztami odtworzeniowymi, zgodnie z ustawą o rachunkowości
● Koszty utrzymania nieruchomości wynikające z podstawowych kosztów eksploatacyjnych (np. światło, ogrzewanie, obsługa techniczna)
● Koszty utrzymania wynikające z założonych wskaźników (koszt obsługi merytorycznej, zwiększone koszty eksploatacji - jako pochodne
założonych wskaźników)
 
Przesłanki pomocy publicznej - na przykładzie kultury
● Dofinansowanie projektów dotyczących działalności kulturalnej wykonywanej przez instytucje kultury, samorządy terytorialne, kościoły, i inne podmioty niewykonujące działalności w warunkach konkurencji nie stanowi pomocy publicznej.
● Należy jednak zauważyć, że instytucje tego rodzaju poza działalnością podstawową mogą prowadzić inną działalność, wykonywaną w warunkach konkurencji. Przykładowo – ośrodki kultury czy muzea niejednokrotnie odpłatnie udostępniają pomieszczenia w celu organizacji różnego rodzaju imprez, uroczystości etc. i w tym zakresie konkurują z innymi podmiotami wykonującymi taką działalność, chociażby
z hotelami.
 
Przykład;
● Gmina Szczęśliwa Dolina zaplanowała budowę Domu Kultury w celu:
● Dynamicznego rozwoju działalności kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
● cele pośrednie: zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu mieszkańcom, aby zatrzymać odpływ młodzieży do dużych miast.
● Projekt realizowany z RPO walory kulturowe bez pomocy publicznej (max 85% dofinansowania)
 
Rodzaj organizowanych imprez a pomoc publiczna
● Założone przychody – z jakich usług
● Przychody a dochody - poprawne określenie wskaźnika luki finansowej
● Założone rezultaty
● 15000 osób/rok korzystających z infrastruktury (uczestniczących w organizowanych imprezach)
● 4 nowe oferty programowe/rok
● Założone koszty eksploatacyjne a rezultaty
 
 
 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.