Wyszukiwarka

WARTO PRZECZYTAĆ

 • Narasta zadłużenie gmin.

  Problem niespełnienia wymogów nowych przepisów ustawy o finansach publicznych może w następnych latach dotyczyć nawet połowy samorządów. Tak wynika z analizy samorządowych WPF po uwzględnieniu niewielkich korekt zmierzających do ich urealnienia. Prezentujemy pierwsze w pełni niezależne opracowanie na ten temat. Początek wakacji przyniósł dla samorządowców nie tylko okres urlopowy. 1 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało zebrane wieloletnie prognozy finansowe. Zaledwie dzień później, bo 2 lipca, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udostępniła tekst Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetów JST za 2012 r. Dokument ten szeroko odnosi się do obecnej sytuacji finansowej oraz najbliższej przyszłości finansów samorządowych.
 • Wzory sprawozdań

  Są już opublikowane wzory sprawozdań, jakie będą składane w związku z Ustawą o czystości i porządku w gminie ...
 • Nowa perspektywa

  Rządowy podział euro w latach 2014-2020
 • Raport o stanie samorządności w Polsce

  Przyjęcie modelu, w którym wójt jest członkiem rady gminy, a radny może być posłem – rekomendują autorzy „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, który powstał pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera. Eksperci ostrzegają, że samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w krytycznym momencie. (www.sarzad.pap.pl)
 • Kto spełni kryteria UE

  Tylko 300 na ponad 2,7 tys. samorządów będzie w stanie pozyskiwać unijne dotacje na inwestycje w latach 2014-2020. Zdaniem dra Michała Bitnera z UW przeszkodą będzie nowy wskaźnik limitu zadłużenia, który w tym okresie przekroczy większość JST. (www.samorzad.pap.pl)
 • Szukamy mistrzów recyklingu

  Gminy, na terenie których działają sprawnie systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby recyklingu zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk w ramach Konkursu „Gminny Lider Recyklingu”, organizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP.
 • Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe zasady

  dr. Jan Jerzmański: Oczekuje się, że nowa regulacja przyniesie poprawę dotychczasowego stanu, który był przedmiotem rozlicznej krytyki – m.in. ze strony Komisji Europejskiej. Prace nad nią trwały wyjątkowo długo. Zmieniały się koncepcje – niekiedy wręcz diametralnie. Zmieniały się projekty – nawet w ramach jednej koncepcji. W końcowym rozrachunku mamy do czynienia z nową regulacją, która jednak nawiązuje do dotychczasowych rozwiązań – a w części przypadków je utrzymuje. Na wstępie niniejszej prezentacji celowym wydaje się więc krótkie przypomnienie najważniejszych aspektów historycznych.
 • Ważne terminy i okresy przejściowe

  Podajemy dla przypomnienia ważne terminy związane z Ustawą o utrzymaniu w czystości ...
 • Ustawowe zadania gmin w obszarze gospodarowania odpadami

  Zapraszamy do obejrzenia serwisu www.odpadywgminie.pl Serwis pod patronatem MŚ
 • Ankieta dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Ankieta jest pomyślana jako narzędzie wspierające samorząd przy przygotowywaniu uchwał rady gminy. Pozwala ocenić sposoby i stan gospodarki odpadowej w godpodarstwach domowych.
 • Jak zmiany w prawie implikują koszty

  Jak zmiany w prawie implikują koszty funkcjonowania Gminy, warsztat poprowadziła Wiesława Kwiatkowska.
 • Ustawa o utrzymaniu w czystości ... tekst

  Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Do kranu azbestową rurą

  W polskich sieciach wodociągowych nadal użytkowane są rury azbestowo-cementowe. Zdania na temat ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie człowieka są podzielone. Pewne jest, że azbest jest czynnikiem rakotwórczym i najczęściej mówi się o zagrożeniu nim, gdy znajdzie się w powietrzu. Czy zatem woda, która do naszych kranów biegnie azbestowymi rurami może być skażona? Okazuje się, że zazwyczaj stałemu monitoringowi poddawane są ujęcia wody. Rzadko bada się natomiast to, co wylatuje z kranu. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dochodziło już do takich sytuacji, że włókna azbestowe, których odsetek w rurach jest tam większy niż u nas, zapychały ludziom wylewki prysznicowe.
 • Sposoby odbioru odpadów z terenów wiejskich doświadczenia polskie i zagraniczne

  W Polsce istnieją różne systemy związane z segregowaniem odpadów „ u źródła” czyli w gospodarstwach domowych. Należy zastosować rozwiązania, które pozwolą na odbiór z posesji już posegregowanych odpadów, które mogą trafić bezpośrednio do recyklingu lub instalacji, które zagospodarują je w odpowiedni sposób. Odpady zbierane selektywnie, takie jak makulatura, plastik, szkło są odpadami suchymi, dlatego można je przechowywać przez dłuższy czas bez ewentualnych nieprzyjemnych zapachów. Odpady biodegradowalne również mogą być odbierane bezpośrednio od mieszkańców jeśli jest to czynione z odpowiednią częstotliwością i gromadzone w przystosowanych do tego pojemnikach. Przykładem rozwiązań prowadzonych przez Gminy mogą być m.in. Bełchatów, Żywiec.
 • Nowa ustawa o utrzymaniu w czystości ...komentarz

  1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach. Jej przepisy zmieniają istotnie dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi, stąd nazwa „rewolucji śmieciowej”. Właścicielem odpadów komunalnych na swoim terenie staje się na mocy nowych przepisów gmina, która zarządza ich odpowiednią gospodarką.
 • Debata Fundacji Wspomagania Wsi

  Organizacja odbioru odpadów w gminach wiejskich. Szanse, zagrożenia, postulaty i rekomendacje. Raport z debaty Gminy wiejskie, z racji na duże odległości między nieruchomościami i ograniczony budżet, są w szczególnej sytuacji w związku z wprowadzaniem nowych rozwiązań, dotyczących gospodarowania odpadami. O szansach i zagrożeniach, związanych z dostosowaniem systemu odbioru odpadów w gminach wiejskich do nowych przepisów rozmawiali uczestnicy debaty okrągłego stołu „Organizacja odbioru odpadów w gminach wiejskich”, zorganizowanej przez Fundację Wspomagania Wsi 5 czerwca w Warszawie.
 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.